Trang Chủ Tải Game Fanpage Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

tintuc

02.02.2018


                        <p></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">Chư vị anh hùng thân mến,</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">Tỷ&nbsp;lệ quy đổi sang Vxu từ VNĐ thông qua các hình thức nạp thẻ như sau</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">1. Tỷ Lệ Quy Đổi Thẻ Cào Sang Vxu</strong></span></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">Cụ thể khi nạp&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">Vxu</strong>&nbsp;bằng&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">Thẻ Cào</strong>&nbsp;sẽ nhận được&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">85%</strong></span>&nbsp;giá trị của thẻ chuyển thành&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">Vxu</strong></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">Riêng mệnh giá thẻ&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">10.000 VNĐ</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">50.000 VNĐ</strong>&nbsp;sẽ nhận được&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">8 Vxu</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">43 Vxu</strong></p>

<table style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(241, 241, 241); font-family: Roboto, sans-serif; line-height: 26px; width: 700px; outline: none !important;" border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1">
    <tbody style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(0, 128, 0);">Mệnh Giá Thẻ Cào</span></strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">Số Vxu nhận được</strong></span></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">10.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">8 Vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">20.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">17 Vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">50.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">43 Vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">100.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">85 Vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">200.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">170 Vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">500.000 VNĐ</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">425 Vxu</strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">&nbsp;</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;">&nbsp;</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none !important;">2. Tỷ Lệ Quy Đổi Khi Nạp AppleStore và GooglePlay</strong></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 26px; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none !important;">Khi nạp thông qua GooglePlay</strong></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); outline: none !important;">&nbsp;</p>

<table style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(241, 241, 241); font-family: Roboto, sans-serif; line-height: 20.8px; width: 700px; outline: none !important;" border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1">
    <tbody style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 100, 0); line-height: 20.8px; outline: none !important;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mệnh Giá &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 20.8px; outline: none !important;">Số xu nhận được</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">20 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">340 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">30 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">510 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">40 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">680 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">50 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">850 vxu</strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); outline: none !important;">&nbsp;</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 20.8px; widows: 1; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(255, 0, 0); outline: none !important;">Khi nạp thông qua AppleStore</strong></p>

<table style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(241, 241, 241); font-family: Roboto, sans-serif; line-height: 20.8px; width: 700px; outline: none !important;" border="1" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1">
    <tbody style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 100, 0); line-height: 20.8px; outline: none !important;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mệnh Giá &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 20.8px; outline: none !important;">Số xu nhận được</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">1 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">17 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">10 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">170 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">25 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">425 vxu</strong></td>
        </tr>
        <tr style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">50 USD</strong></td>
            <td style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">850 vxu</strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 20.8px; widows: 1; outline: none !important;">&nbsp;</p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">3. Tỷ Lệ Quy Đổi Khi Nạp Qua Thẻ ATM hoặc Visa : trên trang https://pay.gaba.vn</strong></span></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">Đối với hình thức nạp Vxu qua thẻ ATM hoặc Visa,&nbsp; tỷ lệ quy đổi vẫn sẽ được giữ nguyên là 100% ( ví dụ nạp 100.000 VNĐ qua thẻ ATM &nbsp;vẫn nhận được 100 Vxu )</strong></span></p>

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(241, 241, 241); line-height: 20.8px; widows: 1; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; color: rgb(105, 105, 105);"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">BQT Bá Đạo Anh Hùng&nbsp;xin được thông báo đến toàn thể chư vị anh hùng để tiện nắm rõ được thông tin trên, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ chư vị anh hùng.</strong></span></p>
<p></p>
                   

Tin liên quan